RODO

Szanowni Państwo!

Informujemy że Climbing Spot chroni Państwa dane osobowe w sposób w pełni zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie obowiązki wynikające z RODO, uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SAE s.c. (61 – 680) Poznań, ul. Widłakowa 2, NIP: 9721238127, adres e-mail: biuro@climbingspot.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie powierzonego Administratorowi zlecenia wykonania usług wspinaczkowych: udostępnienia ściany wspinaczkowej, organizacji zajęć wspinaczkowych, sekcji, szkoleń. Zawierając z Administratorem umowę zlecenia zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych, w celu prawidłowego wykonania tej umowy, a wcześniej – dokonania dla Państwa rezerwacji terminu.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane są na terenie Climbing Spot pod adresem ul. Pułaskiego 30, 60-607 Poznań.
 4. W zakresie innym niż wskazany powyżej, Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, nie będącym jego pracownikami, zleceniobiorcami uczestniczącymi w świadczeniu zamówionych przez Państwa usług lub świadczącymi dla Administratora usługi księgowe.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od dokonania rezerwacji do czasu zakończenia realizacji zlecenia, a następnie do zakończeniu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonej usługi lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niezależnie od powyższego dane konieczne do celów księgowych przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych.
 6. Jednocześnie informujemy Państwa o Państwa prawach:
 • prawie dostępu do treści swoich danych
 • prawie ich sprostowania,
 • prawie do usunięcia danych (byciu zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania,
 • prawie do przenoszenia danych,
 • prawie wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, w przypadku gdyby uznali Państwo że zgoda na ich przetwarzanie nie została wyrażona
 • prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO